Procesmanagement Ruimtelijke Ontwikkeling

Transformatie Stationsomgeving Culemborg
Gemeente Culemborg

Gebiedsregisseur voor de ontwikkeling van de stationsomgeving met als doel die te transformeren in een modern, duurzaam stedelijk gebied waar gereisd, gewerkt, gewinkeld, gewoond en verbleven wordt.
Door transformatie van een deel van het aangrenzende bedrijventerrein moeten er ca 2000 woningen gerealiseerd worden tot 2030 en daarna nog eens 1000. Daarnaast wordt het station Culemborg omgebouwd naar een regionale OV-hub. Samen met ProRail, NS en de Provincie Gelderland werken we aan de voorbereiding van nieuwe aansluiting op de provinciale weg, de aansluiting op een nieuwe centrale gebouwde P+R, een onderdoorgang voor langzaam verkeer die oost en west van de stad verbindt, met een modern station. In het gebied zijn uiteenlopende omvangrijke ruimtelijke en organisatorische projecten, initiatieven en uitdagingen die ik met ons multidisciplinair team in onderlinge samenhang en in overleg met de stakeholders aanstuur. Het Rijk en Provincie Gelderland hebben met de Woningbouwimpuls en Woningbouwversnelling al ca 35 miljoen euro aan bijdragen toegezegd.

Omgevingsvisie Gouda
Gemeente Gouda
Proces- en stakeholdermanager voor het maken van de omgevingsvisie. Dit is een toekomstvisie voor de hele stad en (de relatie met) haar omgeving waarin de hoofdopgaven voor alle beleidsvelden ruimtelijk uitgewerkt worden, op stadsniveau en waar relevant, op gebiedsniveau. Echt nieuw is dat ook het sociaal domein en het thema gezondheid integraal onderdeel is van de ruimtelijke dialoog. We maakten een uitgebreide analyse van al het relevante sectorale beleid en lieten de ambtenaren integraal met elkaar de dialoog voeren over de belangrijkste opgaven van de toekomst. We zoeken daarvoor vervolgens de juiste participanten in de samenleving bij om dit voor te leggen en zorgen voor werksessies met College en gemeenteraad. De omgevingsvisie wordt in een beeldende, interactieve digitale vorm gemaakt,
Omgevingsvisie en Omgevingsplan Westpoort
Port of Amsterdam
Procesmanager en facilitator voor het maken van bouwstenen voor de omgevingsvisie om die te laten adopteren door bevoegd gezag gemeente Amsterdam. Na een belangenanalyse wordt er wordt een intensief participatief traject opgezet met de gemeente en andere stakeholders, om het gesprek te voeren en afspraken te maken om de belangen van de haven voor de toekomst vast te leggen. In een verdiepingsslag maken we in een omgevingsplan de visie concreet.
Integrale Gebiedsvisie Gouwe
Provincie Zuid-Holland
Projectleider en stakeholdermanager voor het maken van een regionale gebiedsvisie voor het gebied tussen Gouda, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Met ons mutlidisciplinair team van Royal HaskoningDHV en de Provincie Zuid-Holland schetsten we onderscheidende bereikbaarheidsscenario’s over weg en vaarweg met als doel de economische concurrentiekracht van de regio te waarborgen en de leefkwaliteit in de dorpen te vergroten. Naast workshops met de kernpartners (de 4 gemeenten, regio Midden-Holland en het Waterschap) organiseerden we grote belangen- en ontwerpsessies voor ca. 20 andere stakeholders.
Regionaal Ruimtelijk-economische Strategie voor Zuid-Oman
Oman Supreme Council of Planning
Met een snel groeiende jonge bevolking en afnemende olieinkomsten zoekt Oman naar een nieuw economisch model. Ik was teamleider ‘Ruimtelijk Plan’ voor het ontwerpen van een toekomstvisie en -strategie voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de twee zuidelijke gouverneraten van Oman (Dhofar en Al Wusta). De strategie is gebaseerd op de analyse en stakeholder interviews van alle ministeries en sectoren, en een verkenning van duurzame economische perspectieven voor de regio. Deze vertaalden we in ruimtelijke concepten voorzien van een lijst met noodzakelijke beleidswijzigingen (‘call to action’). Het team was er een van ruimtelijk analisten, ontwerpers en GIS kaartenmakers.
Concept masterplannen voor de Industrial Cities van Duba en Madinah
Duba voor National Industrial Cluster Development Program (NICDP), Saoedi-Arabië
Madinah voor Saudi Authority for Industrial City Development (MODON), Saoedi-Arabië
Projectmanager voor het maken van ruimtelijke masterplannen voor bedrijventerreinen en nieuwe woongebieden van maar liefst 20 km2 (Madinah) en 3,4 km2 (Duba). Daarbij hoort een economische studie en een financiële business case met investerings- en ontwikkelstrategie. Naast het ruimtelijke ontwerp maakten we ook tot in detail het ontwerp voor de volledige boven- en ondergrondse infrastructuur. Zo’n brede opgave betekende een zeer breed team. Ik maakte deel uit van het kernteam dat verantwoordelijk was voor het managen van de veelzijdige Saoedische klant en hun stakeholders. Als team werkten we aan 7 industrial cities, wat we grotendeels vanuit Riyadh uitvoerden.
Structuurvisie Sint Anthonis
Gemeente Sint Anthonis
Projectleider voor een ruimtelijke visie voor de gemeente Sint Anthonis en haar 7 kernen. Hierbij maakten we een haalbaarheidsscan en organiseerden we een communicatietraject met dorpsraden en verenigingen om richting te geven aan de visie.
Duurzaamheidsstrategie voor Masterplan Haven Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam
Het havenbedrijf stelde duidelijke ambities om duurzamer te worden. Ik moest zorgen dat vanuit de afdeling Duurzaamheid de juiste maatregelen werden geïntegreerd in de Masterplannen van de Rotterdamse havens Europoort en Maasvlakte I en II. Ik hielp hen met het formuleren van een visie met ambitie, uitgewerkt in doelstellingen en uitvoeringsstrategie voor het bevorderen van duurzaamheid in de havens. Pas daarna bepaalden we welke maatregelen effectief hieraan zouden kunnen bijdragen.
Optimale benutting havengebied Noordzeekanaal
Provincie Noord-Holland
Projectmanager van politiek zeer beladen studie naar de fysieke- en de milieuruimte in het bestaande havengebied van Amsterdam, Zaanstad en de IJmond. We bepaalden de maximale (op- en overslag) capaciteit van alle haventerreinen en deden voorstellen voor ruimtelijke- en milieumaatregelen om knelpunten hierbij op te lossen. De politieke spanning tussen de gemeente Amsterdam met haar zoektocht naar nieuwe woongebieden en het havenbedrijf dat haar areaal wil behouden voor industriële activiteiten gaf veel dynamiek en impact aan deze studie en deed een beroep op het balanceren in communicatie.
Landbouwverkeer van de Provinciale infrastructuur
Regio West-Brabant
Grote landbouwvoertuigen mogen niet meer op de provinciale wegen en moeten daardoor door de kleine dorpen. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Partijen zaten vast op standpunten en kwamen niet tot oplossingen. Ik heb een serie sessies georganiseerd waarin alle partijen vertegenwoordigd waren (provincie, vele wethouders, vervoerdersorganisaties, LTO Landbouw, Loonwerkers, VVN, politie, fietsersbond, etc). Centraal stond eerst het afstand nemen van standpunten en het benoemen van ieders belang en dat van elkaar begrijpen. De volgende stap ging over bereid zijn ruimte te bieden voor het belang van een ander, om in een afrondende fase te komen tot het samen benoemen van oplossingen waar iedere partij beter van werd, mbv de Mutual Gains methode. Het proces heeft geleid tot een nieuwe overlegstructuur en een veelheid aan vernieuwende oplossingen, die met elkaar worden onderzocht en uitgewerkt.
Programma Professionalisering projectmanagers
Advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV
Voor de professionalisering van de ca. 60 projectmanagers van de Businessline Building & Industry van Royal HaskoningDHV organiseerde en begeleidde ik 3,5 jaar lang ca. 5 bijeenkomsten per jaar. Binnen dit programma lag in tegenstelling tot bijspijkeren van harde (technische) kennis, de nadruk op de ontwikkeling van de zogenaamde ‘soft skills’ waarin zaken als weerstand, samenwerking, duurzaam onderhandelen, leren van elkaar, coaching en intervisie aan de orde kwamen.

Ik zorgde dat in overleg met de opdrachtgevers de leerdoelen scherp geformuleerd werden en in één bijeenkomst waren te halen. Belangrijk vond ik interactieve oefening in iedere bijeenkomst, om het geleerde herkenbaar te maken voor de werkomgeving en direct toe te kunnen passen. In de uitvoering zaten vrijwel altijd rollenspellen, debatten of andere interactieve groepswerkvormen zodat de deelnemers konden ervaren wat voor henzelf wel of niet effectief is.

Klik hier voor een tevredenheidsverklaring.
Teamontwikkeling Projectmanagers Infrastructuur Ik begeleidde een verandertraject van een team van ca. 15 projectmanagers dat na een reorganisatie bij elkaar terecht kwam in een groep. Er was weinig teamspirit en onvoldoende commitment om van elkaar te willen leren om als team beter te worden en samen interessanter werk te doen. Er waren zeer ervaren senioren die vrijwel permanent bij de klant zaten en zichzelf bedropen, en er waren jongeren die graag wilden leren , maar die daar geen gelegenheid voor hadden.
In een traject van meerdere sessies in een jaar liet ik met mijn collega het team hun eigen opgave formuleren en daarin met elkaar en individueel stappen zetten. In iedere sessie stelden zij de teamdoelstelling bij en verkenden we de verandering die daarvoor nodig was. De nadruk lag telkens op wat iedereen nu al kon doen en met wie, om de verandering alvast in beweging te zetten. Dit activeerde de groep stap voor stap, en zij kon in elke volgende sessie het geleerde hierin weer betrekken. Het resultaat is dat het team een jaarkalender heeft gemaakt, die zij hebben gevuld met vaste kleinere en grotere bijpraat- en kennisdelingsmomenten, waarvoor tijd werd gemaakt en uitwisseling tussen junioren en senioren plaatsvond.
Teamdag Ministerie Buitenlandse Zaken
Begeleiding van een teamdag van een afdeling binnen Min BuZa die moest gaan over het maken van effectieve duo’s om het werkpakket samen op te pakken. De bijeenkomst ontaarde vrijwel direct in grote persoonlijke spanningen in het team door extreme werkdruk. Vervolgens hebben we gezamenlijk een aanpak ontwikkeld hoe als team met de werkdruk om te gaan met afgesproken procedures die de teamleden helderheid en rust gaven.
Intervisie Young Professionals
Verschillende jaren heb ik groepen van jonge professionals laten kennismaken met intervisie. De meeste groepen bestonden uit werknemers met 2 tot 4 jaar werkervaring, die in hun startende loopbaan te maken kregen met bijpassende problematiek (hiërarchie, autoriteit, onderwaardering, etc.). Met wisselende methoden op basis van casuïstiek vergrootte de groep hun individuele inzicht in hun gedrag en de effectiviteit ervan, door observatie, verdieping, feedback en advies. Bovendien werd onderling vertrouwen gecreëerd waarmee de groep steeds diepere lagen in karakter kon raken, wat steeds meer duiding geeft aan de casuïstiek.
Acteur in DISC sessies en Masterclass Adviseren
Regelmatig treed ik op als acteur in trainingen. Oefenen in nagespeelde realistische situaties zijn essentieel om te beseffen hoe je reageert, wat het effect is ervan en hoe andere type reacties uitpakken.
Onder meer deed ik dat als directeur die met telkens wisselende leiderschapsstijlen zijn team benaderde in DISC-leiderschapstrainingen. DISC gaat -net als Insights Discovery- over het indelen en herkennen van personen in onderscheidende types. Dit is bijvoorbeeld behulpzaam bij het samenstellen van effectieve teams of bij het leren omgaan met jouw anti-type. Ook acteerde ik regelmatig in een Masterclass Adviseren, waarin professionals leerden de juiste informatie van de klant te krijgen, zorgen te begrijpen, een relatie op te bouwen, en het best passende advies moesten formuleren en leerden presenteren.